top of page

Polityka Prywatności Exarto

1. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają:

a) Polityka Prywatności – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;

b) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

c) Administrator – Exarto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, lok. 156, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000555714, NIP: 5272735451, REGON: 361376487, kapitał zakładowy: 60.000,00 zł, będąca administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO; d) Serwis – oznacza stronę znajdującą się pod adresem www.exarto.com wraz z jej podstronami;

e) Funkcjonalności Serwisu – oznacza oferowaną przez Serwis funkcjonalność, m.in. umożliwiającą kontakt z Administratorem przez formularz kontaktowy;

f) Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o RODO, jak również krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

3. Administrator przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

4. Spółka jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

5. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: rodo@exarto.com lub pisemnie na adres: ul. Świętokrzyska 32, lok. 156, 00-116 Warszawa.

6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@exarto.com lub pisemnie na adres: ul. Świętokrzyska 32, lok. 156, 00-116 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi korzystanie z Serwisu, udzielenie odpowiedzi na wysłane zapytanie lub kontakt w celu planowania i nawiązania przyszłej współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.

8. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:

a) dane powiązane z formularzem kontaktu, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska, dane firmy, numer telefonu;

b) dane związane z udziałem w wydarzeniach online organizowanych przez Administratora, w szczególności webinarach, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, dane firmy (organizacji), numer telefonu – w przypadku zapisu Użytkownika na webinar lub inne wydarzenie online organizowane przez Administratora;

c) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP, dane lokalizacyjne, dane o urządzeniu Użytkownika, z którego łączy się z Serwisem;

d) dane dotyczące korzystania z Serwisu zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu;

e) inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z Funkcjonalności Serwisu.

9. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności przygotowania oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług oraz umożliwienia korzystania z Funkcjonalności Serwisu, jak też organizacji i przeprowadzania wydarzeń online, w szczególności webinarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomości i zapytania, w tym składane poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dla celów księgowo-rachunkowych i obsługi rozliczeń;

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celu planowania i nawiązania przyszłej współpracy i komunikowania się przed jej nawiązaniem, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu promowania usług Administratora, tj. do celów marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratora, w tym w celu informowania o organizowanych przez Administratora webinarach i innych wydarzeniach online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:

a) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

b) w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy, będą one przetwarzane przez czas konieczny dla jej wykonania oraz wykazania prawidłowości jej realizacji, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;

c) w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);

c) partnerzy Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji webinaru lub innego wydarzenia online – wyłącznie w przypadku wzięcia przez Użytkownika udziału w webinarze lub innym wydarzeniu online organizowanym przez Administratora;

d) podmioty dostarczające narzędzia do przeprowadzania webinarów lub innych wydarzeń online organizowanych przez Administratora, w szczególności dostawca platformy Teams, tj. firma Microsoft Corporation Inc. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/privacystatement;

e) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;

f) podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;

g) organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).

12. Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych.

13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie, jeśli taka zgoda została wyrażona. Odwołanie zgody można wykonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@exarto.com, wskazując w treści wiadomości, której zgody ono dotyczy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.

14. Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do 16 (słownie: szesnastego) roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

15. W związku z korzystaniem z przeglądarki internetowej, tj. oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

16. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla jego Użytkownika oraz jego danych.

17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);

b) cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

18. W Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające działanie podstawowych funkcji, takie jak zabezpieczenia, weryfikacja tożsamości i zarządzanie siecią;

b) marketingowe pliki cookies, służące do śledzenia skuteczności reklam w celu zapewnienia bardziej dopasowanych usług i wyświetlania reklam lepiej odpowiadających zainteresowaniom Użytkowników;

c) funkcjonalne pliki cookies zbierające dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów Użytkowników i zapewnienia im lepszych oraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń;

d) analityczne pliki cookies pomagające zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem, pomagają też wykrywać błędy i zapewniają lepsze ogólne statystyki.

19. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być instalowane i wykorzystywane przez Administratora oraz podmioty trzecie w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

20. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanego przez Użytkownika.

21. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

22. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

bottom of page